.
Бегущая строка в HTML 21.06.2018р. о 17:00 відбудуться загальні збори для батьківської громадськости черга денна: звіт керівника ДНЗ № 272 Добровольської Л.М.

Звіт завідувача ДНЗ

 

 

  Звіт

Директора комунального закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) №272 ДМР

за 2020-2021н. р.

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи

управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за

прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної

етики управлінської діяльності завідувача.

 

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних

рішень у сфері управління закладом освіти.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від

23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та

громадськістю», ст.30 Закону України «Про освіту»

Проаналізувавши роботу КЗДО № 272 ДМР за 2020-2021 навчальний рік, можна відмітити, що колектив закладу створював необхідні умови для  охорони життя та зміцнення здоров'я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку.

Загальні відомості про функціонування дошкільного закладу

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» , основними положеннями Конституції України, Положення про дошкільний навчальний заклад, Конвенцією про права дитини, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234), Статуту ДНЗ, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні, комплексної освітньої програми для дітей раннього та передшкільного віку «Стежинки у Всесвіт», колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом, трудовим колективом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативних документів МОН України.

Провідним мотивом діяльності закладу дошкільної освіти в 2020-2021 н.р. став

пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ЗДО реально

здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль

роботи.

Мережа груп ДНЗ № 272 станом на 01.09.2020 складає 12 груп. Серед яких:

1. Мова навчання українська

2. Кількість груп усього 12

ранній вік 3 (від 2-х до 3-х)

дошкільний вік 9 груп: 8 груп (від 3-х до 6-ти); 1 група з інклюзивним навчанням

3. Режим роботи груп:

12 годин 1група

10,5 годин 2 групи логопедичні

10,5 годин 9 груп

4. Проектна потужність 220

5. Кількість вихованців 257

Пріоритетний напрямок роботи закладу освіти: загальний.

 

Склад вихованців

Упродовж 2020/2021 навчального року дошкільний  заклад відвідувало в

середньому 189 дітей. Групи комплексуються з другої декади серпня – вересня, за віковими ознаками. Черга відсутня. У 2020/21  н.р. 65 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи.

Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про

дошкільну освіту». Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.

 

Кадрове забезпечення

    ЗДО № 272  укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на  96 %.  Всі педагогічні працівники мають педагогічну освіту. Кількість працівників усього 50: педагогічний персонал -27, а  обслуговуючий персонал -23. На вакансії  0,5 ставки вчителя-логопеда та 2ставки вихователя. 1 працівник знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х р. При розстановці кадрів керівник враховує досвід працівника, їх психологічну сумісність, рівень емоційного комфорту, індивідуальну спрямованість.

    Безпосереднє керівництво роботою ЗДО здійснює директор Любов Михайлівна Добровольська.

    ЗДО здійснює освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту КЗДО, Положення про ЗДО, Базового компоненту дошкільної освіти. Програмове забезпечення освітнього процесу у ЗДО № 272 у 2020-2021 н.р. складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах БКДО. Зміст дошкільної освіти в 2020-2021 н.р. визначався освітніми програмами «Стежинки у Всесвіт», «Оберіг», та корекційно-розвивальними програмами.

    Організація діяльності ЗДО здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (лист МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411), для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керуватись Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році.

Аналіз роботи протягом 2020-2021 навчального року у ЗДО № 272

    Впродовж 2020 -2021 навчального року діяльність педагогічного колективу ДНЗ була спрямована на створення належних умов для ефективного та розвивального навчально – виховного процесу, зокрема :

– Забезпечити формування у дітей необхідних компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі шляхом створення багатофункціонального, варіативного, доступного, безпечного предметно-просторового середовища, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

– Продовжувати розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими чинниками національно –патріотичного виховання;

– Удосконалення роботи щодо формування математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій; (математична компетенція —  враховуючи, що 2020/2021 оголошено Роком математики).

Пріоритетні напрямки діяльності (завдання, що вирішувались):

 1. спрямувати роботу колективу на виконання основних завдань з безпеки життєдіяльності, охорони життя і збереження здоров'я дошкільників шляхом формування ціннісного ставлення до свого здоров'я
 2. сформувати екологічну свідомість у дошкільників через «освіту сталого розвитку»
 3. актуалізувати роботу ЗДО з логіко-математичного розвитку дошкільників
 4. здійснювати освітній процес на принципах наступності закладу дошкільної та початкової освіти в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»

річні завдання , які виконувалися у продовж 2020/2021 н.р. педагогами

 • Виконання Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти;
 • Створення безпечних умов для всебічно розвиненої творчої особистості дитини;
 • Забезпечення адаптації новоприбулих дітей до умов дитячого садка;
 • Збереження та зміцнення здоров'я дошкільників, формування здорового способу життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки;
 • Підвищення рівня психологічної грамотності батьків та педагогів;
 • Забезпечення психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
 • Розвиток пізнавальних процесів, як засобу інтелектуалізації особистісного розвитку дошкільників.

    Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників,

поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При

розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна

сумісність.

    Педагоги дошкільного навчального закладу усвідомлюючи важливість реформування і

оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ЗДО та міста

Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму

сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний

рівень.

В 2020/21 навчальному році було атестовано 7 педагогів закладу.

За результатами атестації: педагоги підвищили рівень кваліфікації та категорію, написано досвід роботи.

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями

громадян.

Робота зі зверненнями громадян в ЗДО № 272 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Протягом 2020/2021. до завідувача закладу було2 письмових звернень. Які розглядалися на засіданнях психолого-медико-педагогічному консиліумі.

Кількість звернень за змістом питань склала:

1. Влаштування дітей в заклад  - 7

2. Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи  - 2

4 Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації

дитини в електронній черзі на вступ до дошкільного

навчального закладу тощо) - 9

5 Всього: 20 звернень

Усі порушені питання вирішені.

    

    Протягом поточного н.р. на базі ЗДО працювала творча група вихователів, як результат творча група створила збірку матеріалів щодо екологічного виховання для дітей дошкільного віку.

    Тісно працює педколектив  з учителя початкових класів ЗОСШ № 126 з питань НУШ.

 

    Неможливо не відмітити участь ЗДО у проведенні тижнів з безпеки життєдіяльності дітей, екологічного тижня, Дня ЦЗ, тижнів Дорожнього руху. Крім цілої низки заходів

навчального спрямування, на практиці був відпрацьований порядок дій за сигналом

«Увага всім». Персонал ЗДО продемонстрував порядок проведення евакуації вихованців

у захисну споруду. У 2021 р. працівники склали іспит щодо питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Методична служба  у своїй роботі керується наступними принципами:

 • принцип гуманізації, що вимагає врахування можливостей особливостей та потреб виховання. Усунення всього , що негативно впливає на працездатність та здоров'я співробітників, створення здорового соціально-психологічного мікроклімату;
 • принцип науковості, який полягає в удосконаленні методичної роботи на основі сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;
 • принцип індивідуалізації – створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного педагога;
 • принцип економного використання робочого часу;
 • принцип колективізму.

    З метою забезпечення ефективності та якості управління педагогічним процесом, спонукання вихователів до творчої діяльності, вихователь-методист Мироненко Н.І. практикує в своїй роботі  ефективні форми роботи, а саме: педагогічні дискусії, методичні ринги, квести, тренінги, ділові ігри тощо.

    Протягом навчального року систематично проводились різноманітні форми роботи з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану. Вся ділова документація працівників,  навчально-виховна діяльність в закладі велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог.

    Також, згідно плану, педагоги займаються самоосвітою, реєструються на вебінарах.

    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, розвивальні та дидактичні ігри. Проведена підписка на періодику «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист», «Джміль», «Дошкільне виховання», «Методична скарбничка вихователя».

На виконання Постанов Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на

території України коронавірусу COVID-19» Указу Президента України 13.03.2020 р № 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-coV-2», протоколів засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідно до листів Міністерства освіти і науки України, дошкільний заклад працював в умовах карантину, під час якого дотримувались заборони проведення масових заходів, проводили інформування батьків та працівників щодо заходів профілактики проявів хвороби та дій у випадку захворювання, проводили у закладі профілактичні та дезінфекційні заходи щодо запобігання та поширенню коронавірусу COVID-19, виконували рішення тимчасових протиепідемічних комісій, дотримувались профілактичних заходів, щодо масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом та гострих респіраторних інфекцій, педагогічними працівниками проводилась освітня, організаційно-методична та просвітницько-роз'яснювальна робота.

    Розвивальне та освітнє середовище ЗДО організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови, а саме обладнані спеціальні приміщення, куточки:

 • ізолятор;
 • методичний кабінет;
 • кабінет психолога;
 • кабінет вчителя-логопеда;
 • музично-спортивна зала;
 • куточки книги в кожній віковій групі;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • ігрові та розвивальні осередки в кожній групі.

Парціальні програми: «Радість творчості», «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Дошкільнятам – освіта сталого розвитку», Англійська мова для дітей дошкільного віку.

    Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу проводилася на достатньому рівні, результатом є такі показники:

 • високий рівень вихованості та розвитку дітей;
 • сприятливий психологічний клімат у колективі;
 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
 • проводиться певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу дошкільного закладу.

Головна мета нашого закладу – реалізація прав маленьких громадян на здобуття дошкільної освіти, а пріоритетним напрямком є -  виховати здорову, розумну, щасливу дитину.

Аналіз виконання річного плану роботи ДНЗ № 272 у 2020-2021н.р.

1. Методична робота з кадрами -

100 %

2. Робота методичного кабінету -

100%

Вивчення стану освітнього

процесу - 100%

4. Організаційно-педагогічна

робота - 100%

6 Адміністративно-господарська

робота- 100%

    Тричі  на рік у 2020/2021 навчальному році в ЗДО було здійснено моніторинг знань, умінь, навичок дітей всіх вікових груп.

Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року.

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним

показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

     Ігрова діяльність планується і проводиться щоденно протягом дня.

Більшість вихователів майстерно поєднують вплив гри на виконання освітніх завдань і одночасно зберігають притаманні грі властивості. Рівень сформованості ігрового партнерства відповідає віку дітей.

    Фізкультурно-оздоровча робота велась з дітьми у відповідності до листа МОН України «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 № 1/9-456. Фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми проводять вихователі, а з дітьми-логопатами інструктор з фізичної культури Очеретіна К.В.

    Для повноцінного фізичного розвитку дітей в закладі створені всі умови, але на превеликий жаль, відсутня спортивна зала. В усіх вікових групах в наявності спортивні куточки, в якому раціонально розміщено спортивне обладнання та інвентар: шведські стіни, похилі та ребристі дошки, дуги, обручі, м'ячі, гімнастичні палиці, прапорці, нестандартне спортивне обладнання та інші переносні атрибути.

Фізкультурно-оздоровча роба проводиться як в групових кімнатах та і на вулиці (заняття, розваги, спортивні свята). В теплу пору року проводиться спортивне орієнтування з дітьми старших груп. Всі заходи, що проводяться в закладі намагаємося висвітлити на фото в соцмережі ФБ та власному сайті (ttp://topolynka.klasna.com) в групах.

    Колектив ЗДО спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості.

  

ЛОГОПАТИ

Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усної мови, запобігання

різних відхилень мовного розвитку дошкільників протягом 2020-2021 н.р. у ЗДО №272

продовжував роботу логопедичний університет для педагогів, батьків та

функціонування 2-х логопедичних груп, кількістю 28 дітей.  За результатами проведеної

роботи, встановлено, що вчителем-логопедом Кочержинською А.А.. ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Логопед створила необхідні умови для проведення освітньо-виховного процесу на належному рівні. Логопедичний кабінет забезпечений в достатній мірі інструктивно-методичними матеріалами; обов’язковим

спеціальним обладнанням, що сприяє досягненню позитивних результатів по

виправленню та покращенню мови; в наявності є необхідна кількість розробок занять,

консультацій для роботи з дітьми, батьками та педагогами. Аналізуючи роботу вчителя –логопеда Кочержинської А.А. слід відмітити, що педагог професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність - вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні корекційно – компенсаторні плани роботи з кожною дитиною.

За результатами аналізу відмічаємо результативність роботи: з 13 дітей старшого

дошкільного віку 12 дітей  пішли до школи без дефектів мовлення, 1 дитина

– з діагнозом ЗНМ І ступеня потребує продовження корекційної роботи зі

вчителем- логопедом.

 

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Гурткова робота в ЗДО набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною

частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити

статус та зміцнити позитивний імідж дошкільного закладу. Цьому сприяє професійний

рівень педагога Зінакової Ю.А., яка веде гурток «англійської мови», Дунайська Л.М. керівника гуртка «Юні туристи». Гурткова робота проводиться з дітьми безкоштовно.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей у ЗДО  № 272 здійснюється відповідно до  Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі -Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об'єм

страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби,

призначено відповідальну особу за організацію харчування, ведеться контроль за

дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

    Послуги з організації харчування ЗДО у 20202021 р. надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Контракт Продрезерв 5» на підставі договорів, укладених за результатами проведення департаментом гуманітарної політики ДМР процедури закупівлі послуг з організації харчування у закладах освіти. Вартість харчування у ЗДО м. Дніпра становить: на одну дитину раннього віку (ясла) – 41 грн. 65 к, з них 17 грн. 07 к. – батьківська плата (41%); на дитину дошкільного віку – 63 грн. 20 к. – батьківська плата (41%) становить 25 грн. 91 к.

    Відповідно до поданих документів:

 • 100% звільнені від батьківської плати  діти ЗДО, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО (5дітей);
 • малозабезпеченим сім'ям (4 дітей)
 • діти-інваліди (2 дітей);
 • діти з особливими освітніми потребами (1 дитина);
 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб (2 дитини);
 • діти з багатодітної сім'ї ( 10 дітей);
 • діти, які виховуються у групах з вадами мовлення (28 дітей).

    Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем, сестрою медичною старшою. Всі продукти що надходять відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість.

    Всі працівники ЗДО проходять  медичний огляд 2 рази на рік, про що ставиться відмітка в санітарних книжках, відмітки про допуск до роботи.

    За результатами перевірок Держпродспоживслужби порушень санітарного стану приміщень харчоблоку, групових та інших приміщень не виявлено (протокол від  25.03.2021 р.).

    Педагоги постійно формують у дітей трудові та культурно-гігієнічні навички, вивчають правила поведінки за столом, вчать користуватися столовими приборами(виделки, ножі в старших група).

    На початок навчального року діти проходять медичний огляд. Кожного кварталу проводиться аналіз стану захворюваності, відповідно до довідок в основному це ГРВІ. Протягом цього року були досить часті захворювання (групи раннього віку), що значно відобразилось на відвідування дітей.

 Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями

громадян.

Робота зі зверненнями громадян в ЗДО № 272 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Протягом 2020/2021. до завідувача закладу було2 письмових звернень. Які розглядалися на засіданнях психолого-медико-педагогічному консиліумі.

Кількість звернень за змістом питань склала:

1. Влаштування дітей в заклад  - 7

2. Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи  - 2

4 Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації

дитини в електронній черзі на вступ до дошкільного

навчального закладу тощо) - 9

5 Всього: 20 звернень

Усі порушені питання вирішені.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

    Ще одним з головних напрямків в роботі завідувача є укріплення матеріально-технічної

бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

КЗДО № 272 ДМР -  комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його

прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

    Адміністрація ЗДО разом з колективом постійно працює над удосконаленням

матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб

закладу проводиться централізованою бухгалтерією Департаменту гуманітарної політки управління освіти Дніпровської міської ради. Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати.

    Вчасно здійснювалися бухгалтерією плата за спожиті закладом комунальні послуги та енергоносії. Вивіз твердих відходів. Видалено травмонебезпечні дерева та проведено омолодження. Проводилося технічне обслуговування системи доочистки води. Частково надано миючі засоби.

    Разом з заступником господарства  ЗДО, Радченко А.В., постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази.

Повноцінно функціонує музично-спортивна зала для свят, розваг, занять з фізкультури,

музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет, ізолятор та кабінет практичного психолога.

    Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного

становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.

У нашому навчальному закладі велика увага приділяється збереженню і

зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно

вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших

батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального

закладу є і буде першочерговим.

Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які

насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень, які надходили у вигляді товарів і робіт.

За період з 01.09.2020 року до 01.06.2021 року була надана матеріальна благодійна допомога батьків на потреби та придбання загальна в сумі склала 56 тис. 493 грн. витрачено :

 

- канцтовари, миючі засоби, вивіз сміття, капітальний ремонт коридору 1 блоку, поточний ремонт службових приміщень, будматеріали, посуд, придбання та обслуговування бензокоси, придбання  надвірного, робочого інвентарю та посипкового матеріалу, омолодження дерев, послуги « машини КАМАЗ», експрес-доставка, тривожна кнопка, послуги електрика та зварювальника, повірка манометрів, вентиляції, проведення ремонту та фарбування малих форм на дитячих ігрових та спортивних майданчиках, фарбування стін, підлоги, придбання лічильника  холодної води, висадження моживельника, квітів  на центральній алеї, обслуговування комп'ютерної та копіювальної техніки, обслуговування сантехнічного та електричного обладнання та інше.

Допомога управління освіти департаменту гуманітарної політики ДМР

Надано: столи дитячі 4-х м. – 10 т;  Ноутбук – 2 шт.; БФУ – 1 шт.; Ліжко – 20 шт.; частково миючі та дезінфікуючі засоби; паперові рушники; вогнегасники – 8 шт.; лічильник тепла – 1 шт.; інтернет з лютого 2021 р.; безконтактні градусники; дезінфекція та дератизація;  спилювання старих та сухих дерев.

     Маю надію в подальшому на плідну співпрацю управляння освіти департаменту гуманітарної політики ДМР, працівників ЗДО, щоб усі проблеми були вирішенні.

    Я вдячна усім: начальнику управління освіти ДМР, працівникам ЗДО, батькам за спільну роботу, покращенні матеріальної бази, проведенні ремонтних робіт. Заходи які ми зробили протягом навчального року направленні на створення комфортних умов перебування дітей в ЗДО, збереження здоров'я дітей, підготовку дітей до школи, до майбутнього життя в соціумі. Як ми сьогодні дбаємо про майбутнє дітей, так вони подбають про нас в майбутньому.

 

 

 

Звіт

керівника про діяльність

                    КЗО«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)                          № 272 комбінованого типу» ДМР

     за 2018-2019 н. р.

Підготувала

завідуюча ДНЗ № 272

Добровольська Л.М.

04.07.2019

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи

управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за

прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної

етики управлінської діяльності завідувача.

 

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних

рішень у сфері управління закладом освіти.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від

23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та

громадськістю», ст.30 Закону України «Про освіту»

 

Шановні присутні!

 

Ось і закінчився ще один рік. Для всіх нас він був дуже вдалим, плідним і ефективним.

Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити

діяльність завідувача на посаді.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від

28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів»

сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітувати перед

Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ДНЗ

№ 272.

Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом дошкільного навчального закладу

№ 272, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками

завідувача, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують

роботу керівника ДНЗ.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені

закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

Загальні відомості про функціонування дошкільного закладу

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу

Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення Національної Доктрини

розвитку освіти України в ХХ1ст»,Положення про дошкільний навчальний заклад,

Статуту ДНЗ, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні та інших нормативних документів МОН України, а також висновків аналізу за 2017-1018 навчальний рік .

Провідним мотивом діяльності дошкільного навчального закладу в 2018-2019 н.р. став

пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ДНЗ реально

здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль

роботи.

Пріоритетні напрямки діяльності (завдання, що вирішувались)

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню

педагогічних заходів, допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків

роботи, а саме:

 

В 2018/2019 н. р.всі зусилля колективу були  спрямовані на  вирішення  наступних завдань:       

{C}·         Продовжувати роботу над обласним науково-методичним проектом «Освітні технології соціалізації громадянського суспільства» на 1У (коригуючому)  етапі.

{C}·         Формувати екологічну компетентність дошкільників через «освіту сталого розвитку».

{C}·         Забезпечення наступності дошкільної та початкової шкільної освіти на засадах Концепції Нової української школи.

{C}·         Формувати мовленнєву компетенцію дошкільника в організованій та самостійній діяльності..

 

При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність,

результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році,

реальні можливості колективу.

Зміст освітнього  процесу в ЗДО визначався Базовим компонентом

дошкільної освіти в Україні та Комплексною  освітньою програмою

«Дитина в дошкільні роки», програма розвитку дітей від пренатального до 3-х р. «Оберіг», корекційні програми для дітей-логопатів з навчання та розвитку мовлення.

 

Мережа груп ДНЗ № 272 станом на 01.09.2018 складає 12 груп. Серед яких:

1. Мова навчання українська

2. Кількість груп усього 12

ранній вік 3 (від 2-х до 3-х)

дошкільний вік 9 (від 3-х до 4-х)

3. Режим роботи груп:

12 годин 1група

10,5 годин 2 групи логопедичні

10,5 годин 9 груп

4. Проектна потужність 220

5. Кількість вихованців 278

Кількість працівників усього 54

педагогічний персонал 30 обслуговуючий персонал 24

У 2018/19 році 71 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи.

Упродовж 2018/2019 навчального року дошкільний навчальний заклад відвідувало в

середньому 196 дітей.

Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про

дошкільну освіту». Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.

 

Дошкільний навчальний заклад № 272  укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на  94 %. На вакансії  0,5 ставки вчителя-логопеда та 1 ставка вихователя, 1,2 ставки музичного керівника, 1 ставка практичного психолога.

 

Аналіз складу педагогічних працівників

а   кваліфікаційними категоріями наступни

-       «спеціаліст вищої категорії» –  9 педагогів;

-       «спеціаліст І категорії» -  2 педагога; 

-       «спеціаліст ІІ категорії» -   1 педагог; 

-       «спеціаліст» –  3 педагогів;

-       11-й тарифний розряд – 8 педагогів;

 

-       не атестовані молоді педагоги –   3.

-       педагогічне звання « вихователь -методист» - 9 педагогів;

-       «старший вихователь» - 1 педагог;

{C}-          «вчитель-методист» - 1 педагог.

 

Якісний склад педагогічних працівників за стажем роботи

 

 до 5 років -   3 пед.                         

від 6 до 10 років -   2 пед.  

від 10 до 25 років – 7 пед.                               

більше 25 років –  14   пед.              

 

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Отже, в цілому робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

 

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників,

поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При

розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна

сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної

майстерності педагогів, в дошкільному закладі були проведені масові (педради,

педагогічні години, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні

об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні

(самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

    Педагоги дошкільного навчального закладу усвідомлюючи важливість реформування і

оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ДНЗ та міста. Так, курсову підготовку при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР пройшли в цьому навчальному році вихователі Шокодько Л.В., Рябуха Н.Г., Ігнатьєва О.М., Біленко О.В., Очеретіна К.В.. Комісар В.В. підвищила свій фаховий рівень закінчивши Мелітопольський державний університет за спеціальністю – дошкільне виховання та логопедія.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх

творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. З метою

підвищення якості дошкільної освіти, стимулювання творчого потенціалу педагогічних

працівників, активізації та удосконалення освітньої діяльності в ДНЗ запроваджено

рейтингову систему оцінювання ефективності роботи.

Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму

сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний

рівень.

В 2018-2019 навчальному році було атестовано 6 педагогів закладу.

За результатами атестації: Очеретіна К.В. інструктор з фізкультури присвоєно кваліфікаційну категорію. «Спеціаліст першої категорії», вихователь Шокодько Л.В. – «Спеціаліст другої категорії» та отримали  педагогічне звання «вихователь-методист»;вихователі Рябуха Н.Г., Кирилова О.Д., Войт Л.В.., Біленко О.В. підтвердила педагогічне звання «вихователь-метордист».

 

 

 

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями

громадян.

Робота зі зверненнями громадян в ДНЗ № 272 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Протягом 2018/2019 н.р. до завідувача закладу не було жодного письмового звернення.

Кількість звернень за змістом питань склала:

 

1. Влаштування дітей в заклад  - 20

2. Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи  - 2

3. Організація харчування -  4

4 Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації

дитини в електронній черзі на вступ до дошкільного

навчального закладу тощо) - 6

5 Всього: 32 звернень

Усі порушені питання вирішені.

    Протягом 2018-2019 н.р. на базі ДНЗ працювала творча група вихователів,як результат творча група створила збірку матеріалів щодо екологічного виховання для дітей дошкільного віку. Інформація про заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу висвітлювалися вихователем-методистом Мироненко Н.І. на сторінках науково-методичного журналу «Нива знань», на сайтах ДНЗ.

    Тісно працює педколектив  з учителя початкових класів ЗОСШ № 126 з питань НУШ.

 

Неможливо не відмітити участь ДНЗ у проведенні тижнів з безпеки життєдіяльності дітей, екологічного тижня, Дня ЦЗ, тижнів Дорожнього руху. Крім цілої низки заходів

навчального спрямування, на практиці був відпрацьований порядок дій за сигналом

«Увага всім». Персонал ДНЗ продемонстрував порядок проведення евакуації вихованців

у захисну споруду. У 2019 р. працівники склали іспит щодо питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати -  діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж нав-

чального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер,

сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

 

Аналіз виконання річного плану роботи ДНЗ № 272 у 2018-2019 н.р.

 

1. Методична робота з кадрами -

100 %

2. Робота методичного кабінету -

100%

Вивчення стану освітнього

процесу - 100%

4. Організаційно-педагогічна

робота - 100%

6 Адміністративно-господарська

робота- 100%

 

Тричі  на рік у 2018/2019 навчальному році в ДНЗ було здійснено моніторинг знань, умінь, навичок дітей всіх вікових груп.

Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року.

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним

показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

 

ЛОГОПАТИ

 

Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усної мови, запобігання

різних відхилень мовного розвитку дошкільників протягом 2018-2019 н.р. у ДНЗ №272

продовжував роботу логопедичний університет для педагогів, батьків та

функціонування 2-х логопедичних груп, кількістю 32 дитини.  За результатами проведеної

роботи, встановлено, що вчителем-логопедом Литвиненко Л.М. ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Логопед створила необхідні умови для проведення освітньо-виховного процесу на належному рівні. Логопедичний кабінет

забезпечений в достатній мірі інструктивно-методичними матеріалами; обов’язковим

спеціальним обладнанням, що сприяє досягненню позитивних результатів по

виправленню та покращенню мови; в наявності є необхідна кількість розробок занять,

консультацій для роботи з дітьми, батьками та педагогами. Аналізуючи роботу вчителя –логопеда Литвиненко Л.М. слід відмітити, що педагог професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність - вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні корекційно – компенсаторні плани роботи з кожною дитиною.

За результатами аналізу відмічаємо результативність роботи: з 13 дітей старшого

дошкільного віку 11 дітей  пішли до школи без дефектів мовлення, 2 дитини

– з діагнозом ЗНМ І ступеня потребує продовження корекційної роботи зі

вчителем- логопедом.

 

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Упродовж 2018/2019 навчального року робота психологічної служби ДНЗ № 272

проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі

психодіагностичних досліджень. Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями

груп та батьками вихованців.

Практичний психологом Маркевич А.О. тісно працювала з вихователем-методистом та вчителем-логопедом закладу. Питання профілактичної, корекційної та превентивної роботи вирішувались спільно, було проведено багато сумісних консультацій з батьками з різних проблемних питань.

Протягом 2018 – 2019 навчального року психологічна служба закладу працювала над

реалізацією пріоритетних напрямків:

• психологічна допомога малюкам, які вперше прибули до дитячого навчального закладу

в адаптації до нового середовища.

• робота з дітьми із особливими потребами, дітьми, які перебувають в складних

життєвих обставинах, дітьми групи «ризику».

• виявлення готовності дітей 6-го року життя до навчання у школі.

• розвиток соціально - емоційної сфери дітей.

• оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в

педагогічному колективі.

Протягом вересня, жовтня практичним психологом ДНЗ проводилось спостереження за дітьми з метою:

• вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей в новостворених

групах;

• виявлення порушень емоційно - афективної сфери дитини;

    Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-

музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з

батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей в колектив однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до

психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах

таких як: лекція, бесіда, консультації, тощо.

Протягом 2018 – 2019 н. р. адміністрація закладу та практичний психолог тісно

співпрацювали з соціальними службами, службою у справах неповнолiтнiх по виявленню

дітей, які перебувають в складних умовах проживання.

Постійно ведеться спостереження та корекційна робота з дітьми, які перебувають в

складних умовах проживання, дітьми-інвалідами.

У 2018-2019 навчальному році кількість дітей які, мали соціальний правовий захист

становить:

• діти інваліди – 2

• діти з багатодітних сімей – 22

• діти з малозабезпечених сімей– 2

• діти учасників АТО  – 7

• діти переселенців – 2

.діти позбавлені батьківського піклування - 1

У навчальному році була проведена робота по проблемі психологічної готовності до

навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою

комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно-

вольової готовності та вміння дитини орієнтуватися на зразок, сенсомоторної координації й тонкої моторики.

Робота педагогічного колективу забезпечила високі показники готовності дітей до нав-

чання в школі.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав: за психологічними критеріями з 69 обстежених дітей готові до шкільного навчання 69 дошкільників: у 61% (46дитини) – високий рівень, 38% (27дітей) –середній, низький – немає).

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних

процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають

достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки

дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

 

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 

Гурткова робота в ДНЗ набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною

частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити

статус та зміцнити позитивний імідж дошкільного закладу. Цьому сприяє професійний

рівень педагога Зінакової Ю.А., яка веде гурток «англійської мови», Шаторіної А.В. керівника гуртка «Юні туристи». Гурткова робота проводиться з дітьми безкоштовно.

 

ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей у ДНЗ № 272 здійснюється відповідно до  Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі -Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об'єм

страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби,

призначено відповідальну осібу за організацію харчування, ведеться контроль за

дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та

холодильне обладнання в робочому стані. При складанні меню харчування було

враховано:

- вікові групи (раннього віку; дошкільного віку);

- режим харчування (3-х разове).

Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів,

супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти

харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де

забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів. Вартість 1 дня харчування: 44 грн.30 коп. – вікова група дітей від 3-х до 6 (7) років; 27 грн.93 коп. – вікова група від 2-х до 3-х років. Оплат для батьків 41%, а 59% міський бюджет.

Питання організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі знаходиться на постійному контролі з боку завідувача, медичної сестри, розглядалось на нарадах при

завідувачу закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах.

Пільговим харчуванням в 2018/2019 н.р. було охоплено 48 дітей, серед них:

- 24 дітям розмір плати за харчування зменшено на 50%;

- 24 дитини звільнені від сплати за харчування

 

 МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Захворюваність та відвідування

Пріоритетними у 2018/2019  навчальному році були і залишаються здоров’я зберігаючі

аспекти. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє

чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним

розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом навчального року медичною

сестрою та вихователем-методистом на заняттях з фізичної культури проводились заміри

моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%.

Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до груп

здоров'я й фізкультурних груп. Діти І та ІІ групи здоров’я займаються по основній

програмі та виконують нормативи згідно з вимогами програми «Дитина в дошкільні роки», для дітей ІІІ групи здоров’я передбачено полегшення навантаження.

       Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року медичною сестрою Черниш Я.І.

У кожній віковій групі,  наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким

проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час

фізкультурно-оздоровчої роботи.

Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час

проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня,

підбору рухливих ігор, ігор – естафет.

Систематично мною аналізувались причини захворюваності вихованців, зокрема:

У 2018 році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу становить 65

%, захворюваність становить 8 %. Максимальний показник захворюванності спо-

стерігається в зимовий період в ясельній та молодших групах.

Кращим відвідування дітей було у групах № 2,9, 10.

Причинами невідвідування дітьми дошкільного навчального закладу, окрім хвороби, є :

- збільшення днів проведених вдома за сімейними обставинами,

- перебуванням на домашньому режимі,

- відсутність потреби надавати довідку про причину невідвідування дитиною ДНЗ;

- неплатіжоспроможність батьків;

- перебування у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ;

- навчання батьків;

- безробіття;

- вагітність другою дитиною,

- відстороненням дітей від відвідування груп на період карантинів за поданням

Держсанепідслужби України.

    Медичний кабінет оснащено відповідно до «Положення про медичний кабінет

дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я

України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 та нормативних

вимог.  Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.

Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичної сестри на 2018/2019 н.р. залишається зниження показників захворюваності в ДНЗ, зміцнення

здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих

технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності

дошкільників.

 

З 03червня дошкільний навчальний заклад працює за літнім режимом роботи. У

затвердженому плані роботи на літній оздоровчий період передбачено проведення

оздоровчих заходів:

- повітряні та сонячні ванни, водні процедури;

- різні види спортивних, розважальних заходів, екскурсій, туристичних походів за

межі закладу;

- до раціону харчування дітей обов'язково включати свіжі овочі, фрукти.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

 

    Ще одним з головних напрямків в роботі завідувача є укріплення матеріально-технічної

бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

ДНЗ № 272– це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його

прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням

матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб

закладу проводиться централізованою бухгалтерією Департаменту гуманітарної політки управління освіти Дніпровської міської ради. Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати.

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги та енергоносії. Вивіз твердих відходів. Видалено травмонебезпечні дерева та проведено омолодження. Проводилося технічне обслуговування системи доочистки води. В травні 2018 р. замінено 9 вікон на металопластикові. Частково надано миючі засоби.

Разом з заступником господарства  ДНЗ, Радченко А.В., постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ДНЗ.

Повноцінно функціонує музично-спортивна зала для свят, розваг, занять з фізкультури,

музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет та ізолятор.

    Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного

становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.

У нашому дошкільному навчальному закладі велика увага приділяється збереженню і

зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно

вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших

батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального

закладу є і буде першочерговим.

Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які

насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень, які надходили у вигляді товарів і робіт.

За період з 01.09.2018 року до 01.06.2019 року була надана матеріальна благодійна допомога батьків на потреби та придбання, а саме

 

- канцтовари, миючі засоби, послуги інтернету, вивіз сміття,дератизація,поточний ремонт коридору 1 блоку, поточний службових приміщень,пральні, будматеріали, посуд, обслуговування бензокоси, придбання  надвірного,робочого інвентарю та посипкового матеріалу, спил сухостою та видалення дерев,послуги камаза, експрес-доставка,тривожна кнопка,послуги електрика та зварювальника, повірка мономентрів, вентиляції, проведення ремонту та фарбування малих форм на дитячих ігрових та спортивних майданчиках, фарбування стін, підоги ДНЗ та інше.

 

Також виконано наступне:

- обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки;

- обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання.

 

В літній період 2019 року планується наступне:

 

- проведення перевірки вентиляційних каналів, заземлення та опору ізоляції

електропроводки, електроприладів;

- підготовка теплової мережі до опалювального сезону;

- часткове фарбування сходів, коридору, службових приміщеннях;

- поточний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу, груп з метою якісної

підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період.

    Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.

Коридор, хол поступово поповнюються новими стендами. Подвір'я завжди прибране,

доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються

дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються

дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування

трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

- ремонт асфальтного покриття на території закладу;

- залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;

- необхідна закупівля столів, стільців, шаф для роздягання, шаф для рушників,

- облаштування території закладу новим парканом;

- першочергово потребують капітального ремонту туалетні кімнати восьми груп: 2,7, 8,11,12 та пральні

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви:

- спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі,

створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Наш заклад користується попитом серед батьків. Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати

сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами.

Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей,

батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню

кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-завідувач» до вирішення усіх питань

освітнього процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є

активним і відповідальним співучасником цієї системи.

І наприкінці хочу знову нагадати мою улюблену цитату А.С. Макаренка «Виховуючи

дітей, нинішні батьки виховують майбутню історію нашої країни, а значить і

історію світу. Наші діти - це наша старість. Правильне виховання - це наша щаслива

старість, погане виховання - це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина

перед іншими людьми».

Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як

педагога, як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем

розвитку, навчання, виховання і оздоровлення наших дітей.

    У зв'язку з складанням річного плану роботи закладу на 2019/2020 навчальний рік,

прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу,

покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей,

умов праці та відпочинку працівників дошкільного навчального закладу.

Від імені всього нашого колективу, я, як завідувач ДНЗ № 272 «Тополинка», хочу подякувати батькам, які небайдужі до життя нашого дитячого садка та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в дошкільному закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

Звіт

керівника про діяльність

КЗО«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 272 комбінованого типу» ДМР

за 2017-2018 н. р.

Підготувала

завідуюча ДНЗ № 272

Добровольська Л.М.

21.06.2018

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи

управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за

прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної

етики управлінської діяльності завідувача.

 

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних

рішень у сфері управління навчальним закладом

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від

23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та

громадськістю».

 

Шановні присутні!

 

Ось і закінчився ще один рік. Для всіх нас він був дуже вдалим, плідним і ефективним.

Ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу нашого закладу, оцінити

діяльність завідувача на посаді.

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, наказу МОН України від

28.05.2005р. № 55 «Про запровадження звітування керівників навчальних закладів»

сьогодні я маю можливість на основі аналізу роботи всього колективу звітувати перед

Вами, шановні колеги та батьківська громадськість, про свою діяльність як керівника ДНЗ

№ 272.

Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом дошкільного навчального закладу

№ 272, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками

завідувача, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують

роботу керівника ДНЗ.

Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені

закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

Загальні відомості про функціонування дошкільного закладу

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указу

Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення Національної Доктрини

розвитку освіти України в ХХ1ст»,Положення про дошкільний навчальний заклад,

Статуту ДНЗ, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні,

інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію роботи в

дошкільних навчальних закладах у 2017-2018навчальному році» та інших нормативних

документів МОН України, а також висновків аналізу за 2016-1017 навчальний рік .

Провідним мотивом діяльності дошкільного навчального закладу в 2017-2018н.р. став

пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли ДНЗ реально

здійснювати реформу своєї діяльності, знайти власне обличчя та статус, певний стиль

роботи.

Пріоритетні напрямки діяльності (завдання, що вирішувались)

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, практичному здійсненню

педагогічних заходів, допомогло чітке планування та визначення пріоритетних напрямків

роботи, а саме:

 

В 2017/2018 н. р.всі зусилля колективу були  спрямовані на  вирішення  наступних завдань:       

 • Продовжувати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників в інтеграції сім’я – дитячий садок.
 • Виховання соціально компетентного дошкільника в умовах ДНЗ.
 • Розвиток творчої особистості дошкільника засобами музичного виховання.
 • Забезпечення економічної компетентності дошкільників в сферах життєдіяльності.
 • Створення безпечного навчально-виховного простору та впровадження інноваційної діяльності в освітній процес.

 

При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність,

результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році,

реальні можливості колективу.

Зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ визначався Базовим компонентом

дошкільної освіти в Україні та Комплексною  освітньою програмою

«Дитина в дошкільні роки».

 

Мережа груп ДНЗ № 272 станом на 01.09.2017 складає 12 груп. Серед яких:

1. Мова навчання українська

2. Кількість груп усього 12

ранній вік 3

дошкільний вік 9

3. Режим роботи груп:

12 годин 2 групи

10,5 годин 2 групи логопедичні

10,5 годин 8 груп

4. Проектна потужність 220

5. Кількість вихованців 258

Кількість працівників усього 61.42

педагогічний персонал 26 обслуговуючий персонал 31

У 2017/18 році 70 вихованців отримали дошкільну освіту і підуть до школи.

Упродовж 2017/2018 навчального року дошкільний навчальний заклад відвідувало в

середньому 198 дітей.

Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про

дошкільну освіту». Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.

 

Дошкільний навчальний заклад № 272  укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на  88 %. На вакансії  0,5 ставки вчителя-логопеда та 3 ставки вихователя, 1,5 ставки музичного керівника.

 

Аналіз складу педагогічних працівників

а   кваліфікаційними категоріями наступни

-       «спеціаліст вищої категорії» –  9 педагогів;

-       «спеціаліст І категорії» -  2 педагога; 

-       «спеціаліст ІІ категорії» -   1 педагог; 

-       «спеціаліст» –  3 педагогів;

-       9-й тарифний розряд – 8 педагогів;

 

-       не атестовані молоді педагоги –   3.

-       педагогічне звання « вихователь -методист» - 9 педагогів;

-       «старший вихователь» - 1 педагог;

 • «вчитель-методист» - 1 педагог.

 

Якісний склад педагогічних працівників за стажем роботи

 

 до 5 років -   3 пед.                         

від 6 до 10 років -   2 пед.  

від 10 до 25 років – 7 пед.                               

більше 25 років –  14   пед.              

 

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Отже, в цілому робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

 

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників,

поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При

розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна

сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної

майстерності педагогів, в дошкільному закладі були проведені масові (педради,

педагогічні години, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні

об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні

(самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

    Педагоги дошкільного навчального закладу усвідомлюючи важливість реформування і

оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ДНЗ та міста. Так, курсову підготовку при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР пройшли в цьому навчальному році вихователі Шокодько Л.В., Рябуха Н.Г., Ігнатьєва О.М., Біленко О.В., Очеретіна К.В. Маркевич А.О. Комісар В.В. підвищилав свій фаховий рівень закінчивши Мелітопольський державний університет за спеціальністю – дошкільне

виховання та логопедія.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх

творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. З метою

підвищення якості дошкільної освіти, стимулювання творчого потенціалу педагогічних

працівників, активізації та удосконалення освітньої діяльності в ДНЗ запроваджено

рейтингову систему оцінювання ефективності роботи.

Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму

сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний

рівень.

В 2017-2018навчальному році було атестовано 5 педагогів закладу.

За результатами атестації, вихователі Борисенко Н.М.,Зінакова Ю.А.,підтвердили кваліфікаційний рівень та отримали кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії»,  педагогічне звання «вихователь-методист»;вихователі Дербак І.М., Максименко Л.М.. підвищили кваліфікаційний рівень та педагогічне звання «вихователь методист». Музкерівнику Чорній Н.В. підтверджено 9 тарифний розряд та педагогічне звання «вихователь-методист».

 

 

Одним із напрямків роботи керівника навчального закладу є робота зі зверненнями

громадян.

Робота зі зверненнями громадян в ДНЗ № 272 ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Протягом 2017/2018 н.р. до завідувача закладу не було жодного письмового звернення.

Кількість звернень за змістом питань склала:

 

1. Влаштування дітей в заклад  - 20

2. Поліпшення матеріально-технічної бази. Ремонтні роботи  - 2

3. Організація харчування -  7

4 Інші (працевлаштування, роз’яснення щодо реєстрації

дитини в електронній черзі на вступ до дошкільного

навчального закладу тощо) - 6

5 Всього: 35 звернень

Усі порушені питання вирішені.

    Протягом 2017-2018 н.р. на базі ДНЗ працювала творча група вихователів,як результат творча група створила збірку матеріалів щодо економічного виховання для дітей дошкільного віку. Інформація про заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу висвітлювалися вихователем-методистом Мироненко Н.І. на сторінках науково-методичного журналу «Нива знань», на сайтах ДНЗ.

 

Неможливо не відмітити участь ДНЗ у проведенні тижнів з безпеки життєдіяльності дітей, екологічного тижня, Дня ЦЗ, тижнів Дорожнього руху. Крім цілої низки заходів

навчального спрямування, на практиці був відпрацьований порядок дій за сигналом

«Увага всім». Персонал ДНЗ продемонстрував порядок проведення евакуації вихованців

у захисну споруду.

 

Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати -  діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж нав-

чального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер,

сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

 

Аналіз виконання річного плану роботи ДНЗ № 272 у 2017-2018 н.р.

 

1. Методична робота з кадрами -

100 %

2. Робота методичного кабінету -

100%

Вивчення стану освітнього

процесу - 100%

4. Організаційно-педагогічна

робота - 100%

6 Адміністративно-господарська

робота- 100%

 

Тричі  на рік у 2017/2018 навчальному році в ДНЗ було здійснено моніторинг знань, умінь, навичок дітей всіх вікових груп.

Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року.

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним

показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

 

ЛОГОПАТИ

 

Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усної мови, запобігання

різних відхилень мовного розвитку дошкільників протягом 2017-2018 н.р. у ДНЗ №272

продовжував роботу логопедичний університет для педагогів, батьків та

функціонування 2-х логопедичних груп, кількістю 25 дітей . За результатами проведеної

роботи, встановлено, що вчителем-логопедом Литвиненко Л.М. ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Логопед створила необхідні умови для проведення освітньо-виховного процесу на належному рівні. Логопедичний кабінет

забезпечений в достатній мірі інструктивно-методичними матеріалами; обов’язковим

спеціальним обладнанням, що сприяє досягненню позитивних результатів по

виправленню та покращенню мови; в наявності є необхідна кількість розробок занять,

консультацій для роботи з дітьми, батьками та педагогами. Аналізуючи роботу вчителя –логопеда Литвиненко Л.М. слід відмітити, що педагог професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність - вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні корекційно – компенсаторні плани роботи з кожною дитиною.

За результатами аналізу відмічаємо результативність роботи: з 13 дітей старшого

дошкільного віку 11 дітей  пішли до школи без дефектів мовлення, 2 дитини

– з діагнозом ЗНМ І ступеня потребує продовження корекційної роботи зі

вчителем- логопедом.

 

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Упродовж 2017/2018 навчального року робота психологічної служби ДНЗ № 272

проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі

психодіагностичних досліджень. Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями

груп та батьками вихованців.

Практичний психологом Маркевич А.О. тісно працювала з вихователем-методистом та вчителем-логопедом закладу. Питання профілактичної, корекційної та превентивної роботи вирішувались спільно, було проведено багато сумісних консультацій з батьками з різних проблемних питань.

Протягом 2017 – 2018 навчального року психологічна служба закладу працювала над

реалізацією пріоритетних напрямків:

• психологічна допомога малюкам, які вперше прибули до дитячого навчального закладу

в адаптації до нового середовища.

• робота з дітьми із особливими потребами, дітьми, які перебувають в складних

життєвих обставинах, дітьми групи «ризику».

• виявлення готовності дітей 6-го року життя до навчання у школі.

• розвиток соціально - емоційної сфери дітей.

• оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в

педагогічному колективі.

Протягом вересня, жовтня практичним психологом ДНЗ проводилось спостереження за дітьми з метою:

• вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей в новостворених

групах;

• виявлення порушень емоційно - афективної сфери дитини;

    Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-

музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з

батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для залучення неконтактних дітей в колектив однолітків. Забезпечують емоційний комфорт кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до

психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах

таких як: лекція, бесіда, консультації, тощо.

Протягом 2017 – 2018 н. р. адміністрація закладу та практичний психолог тісно

співпрацювали з соціальними службами, службою у справах неповнолiтнiх по виявленню

дітей, які перебувають в складних умовах проживання.

Постійно ведеться спостереження та корекційна робота з дітьми, які перебувають в

складних умовах проживання, дітьми-інвалідами.

У 2017-2018 навчальному році кількість дітей які, мали соціальний правовий захист

становить:

• діти інваліди – 2

• діти з багатодітних сімей – 22

• діти з малозабезпечених сімей– 4

• діти учасників АТО  – 7

• діти переселенців – 2

.діти позбавлені батьківського піклування - 1

У навчальному році була проведена робота по проблемі психологічної готовності до

навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою

комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно-

вольової готовності та вміння дитини орієнтуватися на зразок, сенсомоторної координації й тонкої моторики.

Робота педагогічного колективу забезпечила високі показники готовності дітей до нав-

чання в школі.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав: за психологічними критеріями з 73 обстежених дітей готові до шкільного навчання 69 дошкільників: у 58% (42дитини) – високий рівень, 38% (28дітей) –середній, 4% (2 дитини) –низький рівень розвитку(затримка мовного розвитку).

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних

процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають

достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки

дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

 

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

 

Гурткова робота в ДНЗ набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною

частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити

статус та зміцнити позитивний імідж дошкільного закладу. Цьому сприяє професійний

рівень педагога Зінакової Ю.А., яка веде гурток «англійської мови», Шаторіної А.В. керівника гуртка «Юні туристи». Гурткова робота проводиться з дітьми безкоштовно.

 

ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей у ДНЗ № 272 здійснюється відповідно до  Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі -Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об'єм

страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби,

призначено відповідальну осібу за організацію харчування, ведеться контроль за

дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та

холодильне обладнання в робочому стані. При складанні меню харчування було

враховано:

- вікові групи (раннього віку; дошкільного віку);

- режим харчування (3-х разове).

Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів,

супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти

харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де

забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини фіксується в Книгах складського обліку продуктів. Вартість 1 дня харчування: 44 грн.30 коп. – вікова група дітей від 3-х до 6 (7) років; 27 грн.93 клп. – вікова група від 2-х до 3-х років. Оплат для батьків 40%, а 60% міський бюджет.

Питання організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі знаходиться на постійному контролі з боку завідувача, медичної сестри, розглядалось на нарадах при

завідувачу закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах.

Пільговим харчуванням в 2017/2018 н.р. було охоплено 36 дітей, серед них:

- 22 дітям розмір плати за харчування зменшено на 50%;

- 14 дитини звільнені від сплати за харчування

 

 МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Захворюваність та відвідування

Пріоритетними у 2017/2018  навчальному році були і залишаються здоров’я зберігаючі

аспекти. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє

чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним

розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом навчального року медичною

сестрою та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри

моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%.

Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до груп

здоров'я й фізкультурних груп. Діти І та ІІ групи здоров’я займаються по основній

програмі та виконують нормативи згідно з вимогами програми «Дитина в дошкільні роки», для дітей ІІІ групи здоров’я передбачено полегшення навантаження.

       Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року медичною сестроюЧерниш Я.І. Планові лікарські огляди проводились чітко за графіком: у групі  дошкільного віку (старша) – один раз на рік (березень) . Результати обстеження дітей доводились до відома батьків.

У кожній віковій групі,  наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким

проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час

фізкультурно-оздоровчої роботи.

Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час

проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня,

підбору рухливих ігор, ігор – естафет.

Систематично мною аналізувались причини захворюваності вихованців, зокрема:

У 2017 році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу становить 68

%, захворюваність становить 6 %. Максимальний показник захворюванності спо-

стерігається в зимовий період в ясельній та молодших групах.

Кращим відвідування дітей було у групах № 3,7,8, 10.

Причинами невідвідування дітьми дошкільного навчального закладу, окрім хвороби, є :

- збільшення днів проведених вдома за сімейними обставинами,

- перебуванням на домашньому режимі,

- відсутність потреби надавати довідку про причину невідвідування дитиною ДНЗ;

- неплатіжоспроможність батьків;

- перебування у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ;

- навчання батьків;

- безробіття;

- вагітність другою дитиною,

- відстороненням дітей від відвідування груп на період карантинів за поданням

Держсанепідслужби України.

    Медичний кабінет оснащено відповідно до «Положення про медичний кабінет

дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я

України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 та нормативних

вимог.  Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.

Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичної сестри на 2017/2018 н.р. залишається зниження показників захворюваності в ДНЗ, зміцнення

здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих

технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності

дошкільників.

 

З 1 червня дошкільний навчальний заклад працює за літнім режимом роботи. У

затвердженому плані роботи на літній оздоровчий період передбачено проведення

оздоровчих заходів:

- повітряні та сонячні ванни, водні процедури;

- різні види спортивних, розважальних заходів, екскурсій, туристичних походів за

межі закладу;

- до раціону харчування дітей обов'язково включати свіжі овочі, фрукти.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

 

    Ще одним з головних напрямків в роботі завідувача є укріплення матеріально-технічної

бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

ДНЗ № 272– це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його

прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням

матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб

закладу проводиться централізованою бухгалтерією Департаменту гуманітарної політки управління освіти Дніпровської міської ради. Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати.

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги та енергоносії. Вивіз твердих відходів. Видалено травмонебезпечні дерева та проведено омолодження. Замінено покрівлю на дворових групових альтанках. Проводилося технічне обслуговування системи доочистки води. В жовтні 2017 р. замінено 20 вікон на металопластикові. Частково надано миючі засоби.

Разом з заступником господарства  ДНЗ, Радченко А.В., постійно працюємо над розвитком матеріально-технічної бази ДНЗ.

Повноцінно функціонує музично-спортивна зала для свят, розваг, занять з фізкультури,

музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет та ізолятор.

    Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного

становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.

У нашому дошкільному навчальному закладі велика увага приділяється збереженню і

зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно

вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших

батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального

закладу є і буде першочерговим.

Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які

насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов, естетичне оформлення приміщень, які надходили у вигляді товарів і робіт.

За період з 01.09.201 7оку до 01.06.2018 року була надана матеріальна благодійна допомога батьків  на загальну суму – 48 444 грн., а саме

 

- канцтовари, миючі засоби, послуги інтернету, вивіз сміття,дератизація,поточний ремонт  центрального коридору, поточний ремонт харчоблоку,пральні, будматеріали, посуд, обслуговування бензокоси, придбання  надвірного,робочого інвентарю та посипкового матеріалу,квітникові вазони вуличні, спил сухостою та видалення пеньків,

послуги камаза, експрес-доставка,тривожна кнопка,послуги електрика та зварювальника, чистка каналізаційної системи, перевірка пожежного гідранту, мономентрів, вентиляції, проведення ремонту та фарбування малих форм на дитячих ігрових та спортивних майданчиках.

 

Також виконано наступне:

- обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки;

- обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання.

 

В літній період 2018року планується наступне:

 

- проведення перевірки вентиляційних каналів, заземлення та опору ізоляції

електропроводки, електроприладів;

- підготовка теплової мережі до опалювального сезону;

- часткове фарбування сходів, коридору, службових приміщеннях;

- підготовка овочесховища (внутрішня та зовнішня побілка, фарбування);

- поточний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу, груп з метою якісної

підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період.

    Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.

Коридор, хол поступово поповнюються новими стендами. Подвір'я завжди прибране,

доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються

дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються

дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування

трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

- ремонт асфальтного покриття на території закладу;

- залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;

- необхідна закупівля столів, стільців, шаф для роздягання, шаф для рушників,

- облаштування території закладу новим парканом;

- першочергово потребують капітального ремонту туалетні кімнати восьми груп:1, 2, 3, 8,9,10,11,12 та пральні

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви:

- спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі,

створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Наш заклад користується попитом серед батьків. Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей.

Подальший розвиток ДНЗ можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення

власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати

сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами.

Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей,

батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню

кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-завідувач» до вирішення усіх питань

навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є

активним і відповідальним співучасником цієї системи.

І наприкінці хочу знову нагадати мою улюблену цитату А.С. Макаренка «Виховуючи

дітей, нинішні батьки виховують майбутню історію нашої країни, а значить і

історію світу. Наші діти - це наша старість. Правильне виховання - це наша щаслива

старість, погане виховання - це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина

перед іншими людьми».

Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як

педагога, як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем

розвитку, навчання, виховання і оздоровлення наших дітей.

    У зв'язку з складанням річного плану роботи закладу на 2018/2019 навчальний рік,

прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу,

покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей,

умов праці та відпочинку працівників дошкільного навчального закладу.

Від імені всього нашого колективу, я, як завідувач ДНЗ № 272 «Тополинка», хочу подякувати батькам, які небайдужі до життя нашого дитячого садка та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення, а також хочу завірити, що й надалі в дошкільному закладі буде проводитись робота щодо забезпечення належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.


ЗВІТ 2016-2017h

Завідувача Добровольської Л.М. КЗО ДНЗ (ясла-садок) № 272 комбінованого типу ДМР з питань статутної діяльності у 2016-2017 н.р.

15.06.2017 р. 17:00, музична зала Загальні батьківські збори

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед коллективом та громадькістю».

МЕТА: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

    Доброго дня усім присутнім у цій залі. Для мене минув 21 рік моєї роботи як керівника дошкільного навчального закладу. Настав час підвести підсумки нашої з вами роботи протягом 2016-2017 н.р.

        КЗО ДНЗ (ясла-садок)№ 272 комбінованого типу розпочав функціонування у 1968 році. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

- Музично-спортивна зала;

- Кабінет вчителя-логопеда;

- Методичний кабінет та медичний блок;

- Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- Сучасний спортивний та ігрові майданчики.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 220 місць для дітей від 2 до 6(7) років. Групи комплектувались переважно у серпні-вересні електронна реєстрація дитини в ДНЗ (електронна черга).

У 2016-2017н.р. укомплектовано 12 вікових груп:

- 3 групи раннього віку- 74 дітей

- 9 груп для дітей дошкільного віку (із них 2 групи – для дітей з вадами мовлення 29 дітей) - 205 дітей. Зарахування дітей відбулось у вересні та протягом навчального року за наявності вакантних місць, та відповідно до черговості електронного запису дітей до дитячих садків.

Цього року заклад відвідувало 260 дітей, з них:

- Раннього віку 56 дітей;

- Дошкільного віку 204 дитини;

- Випущено до школи 60 дітей.

За звітний період прийшло 97 дітей. Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, службовців, підприємців, не працюючих. Навчально-виховний процес у ДНЗ забезпечують 58 працівників, 28 молодшого обслуговуючого персоналу, 2 медичних працівника, 28 педагогів, у тому числі вихователь-методист, вчитель-логопед, 1 музичний керівник, 20 вихователя. З них 16 мають повну вищу освіту, 13 – базову освіту.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

8 – вища категорія

1 – вихователь 1 категорії

2 – вихователь ІІ категорії

9 – спеціаліст

10 – вихователь-методист

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Таким чином, простежується планове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного, у поточному році проатестовано 7 педагогів.

Курси підвищення кваліфікації пройшли 5 педагогів.

Курси підвищення кваліфікації проходять за графіком.

Станом на 15.06.2017 р. у закладі на вакансії: 0,9 ставки -  4 вихователя, практичний психолог, музичний керівник , помічник вихователя.

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розтановці та цілеспрямованому використанню кадрів, робота колективу ДНЗ відзначається стабільністною та позитивною результативністю.

Головною метою діяльності коллективу ДНЗ № 272 є створення належних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти, виховання особистості дитини, національна спрямованість освіти, створення доброзичливої, творчої атмосфери, де враховувалися б інтереси та бажання дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базисно-особистісної культури.

Пріоритетні  завдання  та напрямки роботи ДНЗ у 2016-2017 навчальному році

- Продовжувати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників в інтеграції сім’я – дитячий садок

- Виховання соціально компетентного дошкільника в умовах ДНЗ

- Розвиток творчої особистості дошкільника засобами музичного виховання

- Забезпечення економічної компетентності дошкільників в сферах життєдіяльності

Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення їх здоров’я.

Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров’язберігаючих технологій.

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходяться дотримання санітарно-гігієніних вимог до умов та режиму виховання дітей. Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньо-виховний процес дозволило покращити стан здоров’я, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

З метою проведення моніторингових досліджень стану здоров’я дошкільників та на виконання розпорядження амбулаторії загальної практики № 5 у 2017 р проведено медичний огляд дітей 6 р.ж. та 5 р. ж.. поглибленому медичному огляду підлягало всього дітей 125, було оглянуто 90 дітей. Згідно з медичними висновками , проведеними спеціалістами (окулістом, лором, хірургом) встановлено та виявлено такі патології: ЛОР-патологія: 40 дітей, окуліст – 6, хірург – 32. У структурі захворюваності дітей дошкільного віку ДНЗ № 272 перше місце посідають хвороби Лор-органів,  друге – опорно-рухового апарату, третє – зору. Дітей з нормальним фізичним розвитком всього 223, що становить 86%.

Дітей з відхиленням фізичного розвитку – 24, що становить 9%. По групам здоров’я розподіл проведено таким чином:

І група здоров’я – 223 дитини

ІІ група здоров’я – 37 дітей.

На диспансерному обліку перебуває – 81 дітей по захворюванням.

Важливо відмітити, що завдяки професійній діяльності медичної служби та чіткому виконанню Санітарного регламенту у закладі значно зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження.

У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її рівень досить значний.

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні технології та методики. Окрім програми «Дитина в дошкільні роки» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», ДНЗ впроваджує парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання варіативної частини навчального плану:

- Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки» - К. Крутій.

- «Англійська мова для дітей дошкільного віку» Т. Шкваріної

- «Радість творчості» - Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик.

- «Граючись вчимося». Англійська мова. Прогорама для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (С.Гунько; Л.Гусак; З.Лещенко).

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Л.В.Лохвицька.

Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрямки діяльності дошкільного закладу.

Моніторинг рівня засвоєння вимог Базового компоненту дошкільної освіти дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу загалом.

За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програм «Дитини в дошкільні роки», «Впевнений старт» зроблено висновок щодо загальної компетентності дітей, свідчить, що протягом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає і на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності. А це в свою чергу свідчить про ефективність освітньо-виховного процесу.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Вихователь-методист організовує вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в травні 2017 р. вихователем-методистом було обстежено 71 дитини старших груп ДНЗ. Аналіз результатів показав, що найкращі показники старші дошкільники мають за такими пізнавальними процесами, як увага (високий рівень – 72,6%), порівняння (високий рівень – 63,4%), сприйняття (високий рівень – 60%) і логіка (високий рівень – 54%) дітей. Стан розвитку вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі показує, що 3% дітей не вміють працювати за словесною інструкцією і 12% - не вміють працювати за зразком. Більшість дітей мають високий рівень розвитку діагностичного показника готовності до школи. Важливим показником результативності роботи дошкільного закладу є успішність навчання вихованців у школі. Вихователь-методист щорічно відстежує рівень успішності навчання випускників у 1-му класі.

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 272 протягом 20 років здійснює завідувач Добровольська Л.М., педагог вищої категорії, педагогічне звання «вихователь-методист», «Відмінник освіти України».

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

- Педагогічна рада,

- Батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп,

- Профспілковий комітет,

- Загальні збори батьків та членів трудового колективу

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

 1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису
 2. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Розуміючи важливість цієї роботи завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння іноваційними методами навчання та виховання дітей у сім’ї. Організовано роботу медико-педагогічного  консультативного пункту.
 3. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому з вересня 2012 р у ДНЗ з’явився власний веб-сайт. Який  постійно оновлюється діловодом Пономаренко М.В.

Інформація розрахована в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві новинки, фотогалерея, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

 1. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідувача ДНЗ були 67 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ.
 2. Організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо – це невід’ємна складова успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України про освіту) в розмірі 100%. Кращі працівники були відзначені грамотами директора та начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
 3. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалось через батьківський комітет, загальні батьківські збори, дні відкритих дверей.

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. педагогічний колектив організував для цього різні активні форми співпраці:

- Батьківські збори

- Індивідуальні консультації різних спеціалістів

- Виготовлення саморобок разом з дітьми

- Спільні виставки, участь у святах «Осінній ярмарок», «Родинні свята», "Зірки Тополинки"  Дні відкритих дверей, спортивні свята в группах старшого дошкільного віку з залученням батьків.

Було проведено цикл занять для дітей від 4-х до 7-ми років за парціальною программою з розвитку соц.навичків «Вчимося жити разом».

Працівники дошкільного закладу займають активну соціально-життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня. Впродовж 2016-2017 н.р. педагогічний коллективом проведено методобєднання для вихователів ДНЗ міста, а також брав участь у:

- Музичними керівниками показані відкриті заходи для слухачів обласного інституту післядипломної практики

- Методичних об’єднаннях району

- Міській студії «ФАХ»

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку не виявлено.

Виконання норм харчування за 1 квартал 2017 р. виконано на 92%. Це пояснюється тим, що протягом січня – березня 2017 р. у зв’язку з недостатністю фінансування бюджетних коштів простежувалося недопостачання таких продуктів: м’ясо, риба, молоко, овочі. Дотримувати вартості харчування та виконувати норми харчування, як того вимагає Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах № 298/227 від 17.04.2006р. одночасно неможливо через недостатність виділених бюджетних коштів для організації харчування та нестабільність поставок.

Внесено зміни до Закону України «Про дошкільну освіту» наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2014 р. № 76-У111, а саме: «Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60% ( у міській місцевості) від вартості харчування за день. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановляється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах».

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу технології приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей .

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

- Багатодітні сім’ї (50%) від вартості харчування – 24 дітей.

- Діти-чорнобильці – 1

- Малозабезпечені сім’ї – 12

- Опікуни – 1

- Діти АТО - 6

- Діти переселенці - 6

ДНЗ (ясла-садок) № 272 комбінованого типу є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах: Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Закону України про охорону дитинства, сімейний кодекс.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. №1/9 – 811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. №1/9 - 352, від 04.10.2007р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», адміністрацією ДНЗ розроблені такі заходи:

- Надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини

- Створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

З урахуванням специфіки місця розташування поблизу діючих об’єктів підвищеної небезпеки – завод «Преса», завод «Полімермаш», «Дніпрохімбуд», належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.

Діяльність адміністрації: спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. Протягом звітнього періоду проведено два тематичних тижня : "Тиждень знань з основ життєдіяльності дитини", "Тиждень безпеки дорожнього руху" із запрошенням працівників патрульної поліції МНС та лікарів педіатрів. Річний план роботи ДНЗ виконано на 100 %, (методичною службою готується аналіз роботи педагогічного колективу та складається план роботи на новий навчальний рік)

За звітний період випадків травмування дітей та працівників ДНЗ не зафіксовано. Педагогами закладу проводиться систематична  роботащодо запобігання випадків трав матизму серед дошкільників (згідно річного плану) та просвітницька роболта серед батьків.

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує міський бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим департаментом управління освіти. Фінансові асигнування на 2016 р. заплановано лише на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу.

До вирішення завдань адміністрацією залучається батьківська громадськість: в ДНЗ працює батьківський комітет закладу та групові батьківські комітети, які планують та здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про батьківські комітети та Статуту. Рішення прийм аються на загальних зборах коллективу та батьків, або осіб що їх замінюють, групових батьківських зборах.

Представники батьківського комітету з боку батьків контролюють всі напрямки діяльності закладу: організацію навчально-виховного процессу, харчування. Стан медичного обслуговування дітей, роботу пільгової контингенту, стан матеріально-технічної бази закладу тощо. Про підсумки контролю представники батьківського комітету звітують під час засідань загальних зборів коллективу та батьків, або осіб , що їх замінують. Рішення про залучення благодійних батьківських внесків та визначення напрямків їх використання прийм аються на засідання батьківського комітету та групових батьківських зборах.          

У звітному періоду за кошти районного бюджету зроблено: поточний ремонт кровлі (3-й блок) – 105 320 тис. грн. Надходження бюджету – усього 2 993 449,00 із них:

Оплата праці: заробітна плата – 1 337 420,00; продукти харчування 835 306,00; оплата послуг (крім комунальних) – 112 914,00; оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 422 227,00.

Виконані основні види робіт ( благодійна добровільна допомого батьків):

- «Тривожна кнопка» -3100 грн.(в м-ць 310 грн.)

- Ремонт технологічного обладнання на харчоблоці, пральні– 2600 тис.грн.